$nbsp;

Các bạn nữ được đào tạo miễn phí trước khi thi tuyển.