$nbsp;

Đoàn lao động xuất cảnh Rumani ngày 13/10/2020.