$nbsp;

Kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm Covid trước khi xuất cảnh.