$nbsp;

Danh sách các bạn đã trung tuyển đơn hàng chế biến thủy sản tháng 4, tháng 5.

Trung tâm vẫn đang tiếp tục tuyển thêm công nhân cho nhà máy, anh/chị có thể xem thông tin cụ thể tại: http://trananhhv.com/xuat-khau-lao-dong-nga.html

Nếu anh/chị muốn tham gia đăng ký thi tuyển đơn hàng chế biến thủy sản tại Liên Bang Nga đợt tiếp theo vui lòng xem thông tin cụ thể tại đây